Kontakt

Aktivity Zdravého města Nový Jičín v letech 2015–2022

2022

V roce 2022 proběhly v rámci projektu Zdravé město již zavedené kampaně a aktivity. Na jaře jsme se připojili ke kampani Ukliďme Česko a byli jsme tak opět součástí největší dobrovolnické úklidové akce probíhající na území ČR. V rámci této kampaně se do akce zapojilo 40 dobrovolníku a místem jarního úklidu bylo koryto řeky Jičínky. V průběhu měsíce března a dubna proběhla školní fóra na základních školách zřizovaných městem. Ve spolupráci s Nemocnicí AGEL Nový Jičín jsme uspořádali kampaň Daruj krev se Zdravým městem Nový Jičín. Cílem kampaně, bylo motivovat občany k tomu, aby chodili darovat krev a krevní složky. Další kampaní, která v měsíci květnu probíhala, byla již tradiční kampaň Do práce na kole. Do květnové výzvy se zapojilo za město Nový Jičín celkem 33 týmů s celkovým počtem 136 účastníků. A společně zdolali vzdálenost o délce 31 425 km. Po delší pauze v květnu proběhlo Veřejné fórum. Cílem veřejného fóra bylo získat co nejširší zpětnou vazbu k dalšímu rozvoji města a vytvořit prostor pro diskuzi obyvatel města, politiků a pracovníků MěÚ. Od 16.9. do 22.9. 2022 probíhala tradiční celoevropská kampaň Evropský týden mobility, která se každoročně zaměřuje na nízkoemistní dopravu a zdravotní přínosy plynoucí z pohybu na čerstvém vzduchu.  V rámci této kampaně proběhl seminář na téma Buďme ve spojení. Seminář byl zaměřen na to, jak a proč zapojovat občany do plánovacích a rozhodovacích procesů. Po celou dobu Evropského týdne mobility mohli občané využívat MHD zdarma. V průběhu roku 2022 byla veřejnost zapojena do plánovacích a rozhodovacích procesů. V květnu proběhlo veřejné projednání k revitalizaci Smetanových sadů v Novém Jičíně a v červnu proběhlo veřejné projednání ke studii revitalizace veřejného prostranství bývalého Horního nádraží v Novém Jičíně. Veřejnost mohla také předkládat své náměty na vylepšení života ve městě v rámci výzvy Projekty pro Nový Jičín 2022. Vítězi se stali Soptíková herna ve Straníku (tento projekt byl realizován v prosinci roku 2022) a veřejné psí hřiště – agility park Nový Jičín. Národní síť Zdravých měst již pátým rokem uspořádala soutěž o NEJpraxi Zdravých měst. A my jsme přihlásili projekt Novojičíňáci třídí i gastroodpad. Gastroodpad, konkrétně například zbytky nedojedených jídel, ovoce a zeleniny nebo i sedliny kávy a čaje, mohou občané vkládat nejlépe do sáčku, který pevně zavážou tak, aby z něj neunikal obsah. Na základě realizovaných aktivit a kampaní a splnění formálních kritérií Zdravé město Nový Jičín i v roce 2022 obhájilo svou pozici v kategorii „C“.


2021

V roce 2021 byly v rámci projektu Zdravé město realizovány jak již zavedené kampaně a aktivity, tak i aktivity nové. Na jaře i na podzim jsme se připojili ke kampani Ukliďme svět/Ukliďme Česko a byli jsme tak opět součástí největší dobrovolnické úklidové akce probíhající na území ČR. V měsíci květnu jsme ve spolupráci s Nemocnicí AGEL Nový Jičín uspořádali kampaň Daruj krev se Zdravým městem Nový Jičín, cílem kampaně, která probíhala v průběhu celého měsíce května, bylo motivovat občany k tomu, aby pomohli zajišťovat dostatečnou zásobu krve a krevních složek pro pacienty. Na kampaň volně navázala jednodenní červnová akce Daruj kapku krve na Medarda. Kromě kampaně na podporu dárcovství krve v květnu probíhala také již tradiční kampaň Do práce na kole, která se již podruhé svými pravidly přizpůsobila protiepidemiologickým opatřením v souvislosti s onemocněním COVID-19. Do květnové výzvy se tentokrát zapojilo 34 týmů a 127 účastníků. Nad ráme celorepublikové kampaně proběhla také výzva Na úřad pěšky i na kole určená pouze pro zaměstnance MěÚ Nový Jičín – cílem byla podpora aktivního životního stylu u zaměstnanců, z nichž většina má přece jen převážně sedavé zaměstnání, motivace odborů i jednotlivců ke zdravému soutěžení a zpestření pracovní rutiny. Vnitroúřadová výzva probíhala od 1. června do 30. září, aktivně se zapojilo 8 odborů (35 zaměstnanců). Další kampaní, do které jsme se již tradičně zapojili, byl také Evropský týden mobility propagující nízkoemisní dopravu a zdravotní přínosy plynoucí z pohybu na čerstvém vzduchu. V rámci této kampaně proběhlo veřejné projednání připravovaných změn v MHD, přednáška Zdraví a zdravý životní styl obyvatel, cyklojízda Zdravých měst Nový Jičín a Kopřivnice a hned třikrát se konal seminář s fyzioterapeutkou na téma Zdravá záda v kanceláři. Po celou dobu Evropského týdne mobility mohli občané využívat MHD zdarma. V průběhu roku 2021 byla veřejnost zapojena i do dalších plánovacích a rozhodovacích procesů krom změn v MHD: v lednu se konala online veřejné projednání koncepce Regenerace panelového sídliště Nerudova (na to pak v září navázalo veřejné projednání II. etapy regenerace) a v únoru se konalo veřejné projednání Strategického plánu rozvoje města Nový Jičín 2021–2027. Veřejnost mohla také předkládat své náměty na vylepšení života ve městě v rámci výzvy Projekty pro Nový Jičín 2021, ve které zvítězily projekty Discgolf arény pro město Nový Jičín (tento projekt byl ještě na podzim roku 2021 realizován) a Novojičínské houpačky. Na podzim jsme pak byli průkopníky v oblasti pořádání fór v prostředí středních škol, kdy jsme se stali prvním městem, které tuto ověřenou aktivitu NSZM realizovalo v prostředí Gymnázia Nový Jičín a Mendelovy střední školy. Velkou ctí nám v listopadu 2021 byla příležitost uspořádat v Novém Jičíně Podzimní školu Zdravých měst – zkušenosti a příklady dobré praxe si na této akci předali zástupce cca 70 měst a obcí z celé ČR, i my jsme na této akce prezentovali své zkušenosti, a to právě z oblasti aktivit na podporu zapojování mladých lidí do rozhodovacích procesů (konkrétně se jednalo o naši aktivitu „Participativní rozpočet města v evropském projektu mladých“, kdy novojičínský participativní rozpočet posloužil jako nástroj pro mezinárodní projekt SŠ Mendelova). Dobrou praxi jsme se snažili sdílet i jinými cestami – na podzim jsme hostili výstavu Má vlast cestami proměn, kde jsme sami prezentovali proměnu areálu bývalého letního kina; jako prezentující jsme se připojili k osvětové aktivitě Enviroadshow, v rámci soutěže Přívětivý úřad pořádané Ministerstvem vnitra jsme získali 2. místo v rámci Moravskoslezského kraje. Na základě realizovaných aktivit a kampaní a splnění formálních kritérií Zdravé město Nový Jičín i v roce 2021 obhájilo svou pozici v kategorii „C“.


2020

Začátkem roku 2020 jsme k našemu milému překvapení převzali ocenění NSZM Skokan roku 2019  – toto ocenění bývá udělováno městům, obcím a regionům, které v předchozím roce udělaly největší pokrok. Ocenění bylo povzbuzením k další činnosti, během roku 2020 však bohužel nebylo možné realizovat všechny naplánované aktivity, rok 2020 byl totiž v mnoha ohledech netradiční, a přípravu a realizaci jednotlivých kampaní a akcí komplikovala pandemie COVID-19 a s ní související opatření. Řada akcí byla proto bohužel zrušena či přesunuta na jiný termín, rozhodně to však neplatilo pro všechny plánované aktivity. Již tradičně jsme se připojili k celorepublikové kampani Do práce na kole – letos se jednalo o jubilejní 10. ročník. Na podzim jsme v rámci kampaně Ukliďme Česko společně s více než 40 dobrovolníky uklidili koryto Rakovce. V září jsme se pak připojili ke kampani Evropský týden mobility, v rámci které se konala Podzimní cyklojízda, celodenní akce Park v pohybu a online beseda s Markétou Ubíkovou na téma Car-free rodina. I když se v roce 2020 nekonalo Veřejné fórum, našli jsme způsoby, jak veřejnost zapojovat do plánování a rozhodování. V únoru se konalo veřejné projednání Koncepce statické dopravy a v září veřejné projednání Katalogu adaptačních opatření. Jelikož byly na podzim roku 2020 zahájeny práce na Strategickém plánu rozvoje města 2021–2027, oslovili jsme veřejnost s prosbou o vyplnění dotazníku v této věci – získaná data nám byla cenným zdrojem pro přípravu důležitého strategického dokumentu. Do dotazníkového šetření se zapojilo celkem téměř 600 osob. Město Nový Jičín v roce 2020 vyhlásilo 3. ročník výzvy Projekty pro Nový Jičín, v rámci níž mohli občané předkládat návrhy na vylepšení života ve městě. Vítěznými návrhy, které byly ještě do konce roku realizovány, byly projekty Kvetoucí louky a Mobilní zastřešení – Straník. Zároveň byly v roce 2020 realizovány také vítězné projekty z předešlého ročníku: Venkovní čítárna ve Smetanových sadech a Generace v pohybu – venkovní fitness. Zdravé město Nový Jičín v roce 2020 obhájilo svou pozici v kategorii „C“.

Pandemie COVID-19 a s ní související opatření měla v roce 2020 dopad na drtivou většinou oblastí lidských činností, výjimkou není ani realizace projektu Zdravé město. Řada akcí byla zrušena či přesunuta na jiný termín. Zrušeno bylo např. Veřejné fórum 2020, které bylo původně plánováno na 22. dubna 2020. Občané však byli informováni o plnění priorit z předešlých let formou prezentace a tiskové zprávy na webu města. Vyjádřit své představy k budoucímu směřování města měli navíc Novojičíňáci možnost vyjádřit při dotazníkovém šetření týkající se Strategického plánu rozvoje města 2021–2027. Mezi zrušené akce se bohužel zařadila také školní fóra na místních ZŠ, realizována nebyla ani školní fóra na místních SŠ, která jsme chtěli uspořádat vůbec poprvé. Z důvodu aktuálně platných vládních opatření bylo zrušeno také veřejné projednání týkající se nové, zjednodušené vizuální identity města, které bylo původně plánováno na říjnový termínV roce 2019 mohli Novojičíňáci vybírat z celé řady již zavedených aktivit a kampaní: Ukliďme svět, ukliďme Česko, Férová snídaně, Do práce na kole, akce v rámci Evropského týdne mobility, jarní a podzimní cyklojízda, Veřejné fórum aj. Na všech základních školách se konala školní fóra, mladí lidé mohli opět předkládat své návrhy v rámci výzvy Mládež kraji a občané mohli předkládat náměty na zlepšení života ve městě v rámci participativního rozpočtu. Poprvé se Nový Jičín připojil ke kampani Týden bez odpadu, proběhla veřejná projednání k bikesharingu a k úpravám vrcholku Svince. Koncem roku proběhly 2 semináře věnované tématu, Co může pro ochranu klimatu udělat každý z nás?


2019

V roce 2019 mohli Novojičíňáci vybírat z celé řady již zavedených aktivit a kampaní: Ukliďme svět, ukliďme Česko, Férová snídaně, Do práce na kole, akce v rámci Evropského týdne mobility, jarní a podzimní cyklojízda, Veřejné fórum aj. Na všech základních školách se konala školní fóra, mladí lidé mohli opět předkládat své návrhy v rámci výzvy Mládež kraji a občané mohli předkládat náměty na zlepšení života ve městě v rámci participativního rozpočtu. Poprvé se Nový Jičín připojil ke kampani Týden bez odpadu, proběhla veřejná projednání k bikesharingu a k úpravám vrcholku Svince. Koncem roku proběhly 2 semináře věnované tématu, Co může pro ochranu klimatu udělat každý z nás?


2018

Výše zmíněné kampaně měly už v roce 2018 předem rezervované místo v kalendáři akcí města a opět se objevily také aktivity nové. Nový Jičín se připojil k městům, kde občané mohou rozhodovat o části financí prostřednictvím tzv. participativního rozpočtu, který umožňuje předložit konkrétní projekty, jejichž záměrem je zvýšit kvalitu veřejného prostoru – ještě tentýž rok byly realizovány projekty Na Svinec a Hřiště pro malé velké sviště. Mladí lidé mohli předkládat své návrhy na obohacení života ve městě v rámci výzvy Mládež kraji, díky podpoře Města Nový Jičín a Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraje tak byly podpořeny projekty Coffeecake festival, Generyace XYZ a Tancování s Terezou. V roce 2018 také v Novém Jičíně poprvé proběhla školní fóra na základních školách a město využilo nabídky NSZM a s pomocí propracované metodiky a odborníků vypracovalo audity udržitelného rozvoje pro oblast Dopravy a Správy věcí veřejných.


2017

Do kampaní Evropský týden mobility a Férová snídaně se Nový Jičín zapojil i v roce 2017, v daném roce se také připojil k celorepublikovým kampaním Ukliďme svět, ukliďme Česko a Do práce na kole. Proběhla veřejná projednání k záměru obnovy Hückelových vil a k využití bývalých zahrad u ZŠ Dlouhá, kde na základě zájmu občany vnikly komunitní zahrady. V roce 2017 se také poprvé konalo Veřejné fórum se záměrem získat od občanů města podněty pro budoucí rozvoj města, zároveň mohli občané prostřednictvím pocitových map dát najevo, kde je jim (ne)líbí a kde se (ne)cítí bezpečně.


2016

V roce 2016 byla Radou města zřízena Komise Zdravého města a MA21, která je tvořena zástupci veřejného, soukromého i neziskového sektoru. Členové komise se dlouhodobě aktivně podílejí na přípravě a organizaci řady akcí pořádaných v rámci projektu Zdravé město. V roce 2016 proběhlo např. veřejné projednání k záměru výstavby vyhlídky Na Svinci, v květnu jsme se poprvé zapojili do celorepublikového piknikového happeningu Férová snídaně na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů, v září jsme se připojili ke kampani Evropský týden mobility. Proběhly semináře na téma udržitelného rozvoje. Občany jsme zapojili do výběru novojičínského Stromu roku, Památná lípa na Kojetíně, jejíž stáří se odhaduje na více než 500 let, nakonec postoupila do celorepublikového finále ankety, kde se strom umístil na 10. místě. Z dalších aktivit Zdravého města pak např. pro potřeby občanů na podzim roku 2016 vznikla nová interaktivní mapa, v níž jsou zobrazeny kontejnery na tříděný odpad a občané si tak díky mapě mohou jednoduše zjistit, kde se nalézají nejbližší kontejnery na všechny suroviny, které u nás lze třídit.


2015

Vstup do sítě iniciovala Ivana Petruchová, která se v roce 2015 stala první koordinátorkou Zdravého města v Novém Jičíně a spolu s politikem Zdravého města, kterým je již od začátku místostarosta Ondřej Syrovátka, do Nového Jičína vnesla nové aktivity a akce. Jednou z prvních akcí pod hlavičkou Zdravého města bylo například veřejné projednání k záměru revitalizace areálu letního kina – projekt revitalizace toho areálu byl dokončen na podzim roku 2019, v místě bývalého letního kina vznikl relaxační areál s vodním prvkem.